close
تبلیغات در اینترنت

در این زندان تنهایی به هرسو هر کجا هستم از این بابت دلم شاد است که گاهی میکند یادی (خدا)...العبد

نزدیکی مرگ

ّ