close
رزرو هتل

در این زندان تنهایی به هرسو هر کجا هستم از این بابت دلم شاد است که گاهی میکند یادی (خدا)...العبد

*ورچه*ورچمن*

ّ